Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūlijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2018-01-05
BIEDRĪBA "LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA" IZSLUDINA ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS 4.KĀRTU"


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra 20.februārim. 
 
Konkurss izsludināts šādai  rīcībai  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai:
 
Rīcība  M1/R1 ELFLA LEADER
Rīcības nosaukums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai
Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas  un produktīvas uzņēmējdarbības  attīstību partnerības teritorijā
Kārtai piešķirtais finansējums: 55 029,33 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR aprīkojuma projektiem
(Būvniecība šīs kārtas projektiem nav attiecināma)
Maksimālā atbalsta intensitāte 70 %
80%  kopprojektiem
Aktivitāšu apraksts. Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.
Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.
Projektu īstenošanas teritorija Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi.

 

Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:
 

Rīcība M3/R1 EJZF
Rīcības nosaukums: Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais finansējums: 259 587,90 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektiem
 
Maksimālā atbalsta intensitāte 30%  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai
70%  inovatīvam projektam
80%  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem
50% pārējiem projektiem
 
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:   1.aktivitāte Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.
 Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā.  Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.
 
2.aktivitāte Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs- dažādošana.
Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.
Projektu īstenošanas teritorija Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta  (2.aktivitāte tikai Liepājas pilsētā, ja pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju un vēžveidīgo mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana).
 
 
Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R2 EJZF
Rīcības nosaukums: Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.
Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.
Kārtai piešķirtais finansējums: 239 991,28 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektiem
300 000 EUR pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem
Maksimālā atbalsta intensitāte 30%  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai
80%  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem
90% - pašvaldību un uzņēmēju sabiedriskā labuma projektiem
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:   1.aktivitāte Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.
 Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
 Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti.
Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.
2.aktivitāte Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.
Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē.
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.
Projektu īstenošanas teritorija Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.
 
 

Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
Krasta  iela 12 (2.stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, +371 26595623info@lrpartneriba.lv
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte              Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.