Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūnijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2017-04-03
KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBU IZSLUDINĀTIE KONKURSI VIETĒJĀ MĒROGĀ:

1.  Liepājā - līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām

Liepājas pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu iesniegumus kultūras pieminekļu saglabāšanai saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 14. maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (turpmāk – saistošie noteikumi).
Ar saistošajiem noteikumiem, iesnieguma veidlapām un informatīvajiem materiāliem var iepazīties pašvaldības mājas lapā – www.liepaja.lv, sadaļā: “Pašvaldība/Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām” vai darba dienās Liepājas pilsētas būvvaldē, 131. kab., Rožu ielā 6, Liepājā.
Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš – 2017. gada 25. aprīlis.
Pieejamais līdzfinansējums 2017. gadam – 100 000 EUR.
Plānoto izmaksu aprēķins jāsaskaņo ar LPPI “Komunālā pārvalde” būvtehniķi Juri Jākobsonu (Uliha ielā 44, Liepājā, m.t.: 29148047).
Kārtība, kādā kultūras piemineklis būs pieejams sabiedrības apskatei, jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas būvvaldes kultūras pieminekļu inspektori Ilzi Bernāti (Rožu ielā 6, Liepājā, mobilā telefona Nr.20260402).
Projekta iesniegumus jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldībā (Rožu ielā 6, Liepājā), Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai nosūtot pa pastu, norādot adresi: Liepājas pilsētas pašvaldība, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

2. Durbes novadā - Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

Konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Durbes novadā 2017.gadā” mērķis ir veicināt Durbes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdarbību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, izmantojot savu finansējumu un piesaistot Durbes novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Papildus informācija: www.durbe.lv

3. Kuldīgas novadā -  Bērnu un jauniešu centrs izsludina "Kuldīgas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2017” , kas sniedz jauniešiem iespēju iegūt līdz 300 EUR savu iniciatīvu realizēšanai.

Viens no svarīgākajiem, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra darbības virzieniem ir atbalsts aktīvajiem jauniešiem, kas paši ir gatavi radīt aktivitātes sev un citiem. Ne reizi vien ir dzirdēts, ka jaunieši saka ka viņiem nav ko darīt, bet cik no viņiem ir gatavi paši kaut ko darīt lietas labā? Kuldīgas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss šādu iespēju sniedz jebkuram 13-25 gadu vecam jaunietim, kurš ir gatavs uzdrošināties realizēt savas idejas.
Vienalga vai tie ir netradicionāli sporta treniņi vai sacensības, apmācības, radošās darbnīcas, iknedēļas filmu vakari vai mini koncerti pilsētas ielās, vistrakākās idejas ir īstenojamas ja pie tām strādā.
Projektus var iesniegt līdz šī gada 25. aprīlim.

Plašāka informācija par projektu konkursu <http://kurzemesregions.us9.list-manage.com/track/click?u=e2e2487a46e000cc69e993377&id=240cb1ddf9&e=972dcbd248BJCKULDIGA.BLOGSPOT.COM

 4. Pāvilostas novadā - Pašvaldība izsludina projektu konkursu

Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un, kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.
Projektu konkurss tiek izsludināts no 2017. gada 1. marta līdz 7. aprīlim plkst.12:00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus).
Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
Projektu vērtēšana notiks līdz 2017. gada 19. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” un novada mājas lapas <http://kurzemesregions.us9.list-manage.com/track/click?u=e2e2487a46e000cc69e993377&id=0f4250d691&e=972dcbd248www.pavilosta.lv starpniecību.
Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apjoms šai aktivitātei ir 3000,00 EUR. Maksimālā summa vienam projektam ir 700,00 EUR.
Projektu konkursa Nolikumu un projekta pieteikuma veidlapas skatīt mājas lapā <http://kurzemesregions.us9.list-manage.com/track/click?u=e2e2487a46e000cc69e993377&id=40e331d8b0&e=972dcbd248www.pavilosta.lv, sadaļā “Aktuāli". Pāvilostas novadā” un “Domes dokumenti”.
Nolikumu un veidlapas var saņemt 
arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, tel. 63484561.

5. Saldus novada pašvaldība izsludina Saldus novada pašvaldības projektu fonda projektu pieteikumu konkursu

Saldus novada pašvaldība izsludina projektu konkursu biedrībām un nodibinājumiem. Šogad projektu fonda līdzekļi tiks apgūti piecu programmu ietvaros: vispārīgā projektu programma, kultūras projektu programma, jauniešu projektu
programma, mājražotāju atbalsta projektu programma un “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER pieejas īstenošanas) projektu līdzfinansējuma programma.
  Projektu pieteikumu iesniegšana Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3. st., 302. kabinetā, no 2017. gada 10. marta līdz 10. aprīlim plkst. 15:00.
Projektu fonda konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv un Saldus novada pašvaldībā, Avotu ielā 12, 3. st., 309. kab. pie galvenās projektu speciālistes Gintas Ernšteinas (tālr. 63807913 vai 25479827, e-pasts: projektu.fonds@saldus.lv ).

6. Vaiņodes novada dome aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības projektu konkursam “Darīsim paši 2017”.

Ar 2017. gada 1. martu tiek izsludināts nu jau gadskārtējais pašvaldības projektu konkurss “Darīsim paši 2017”. Pašos pamatos konkursa ideja nav mainījusies. Arī šogad gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas varēs pieteikties finansējumam publisku pasākumu vai publiskās infrastruktūras uzlabošanai. Šogad Nolikumā ir precizēta projektu vērtēšanas kārtība, saskaņā ar kuru katrs komisijas loceklis projektus vērtēs individuāli, piešķirot vērtēšanas kritērijos paredzētos punktus. Projekti saņems augstākus vērtējumus, ja tajā vairāk darbosies paši dalībnieki, ieguldot savu darbu, vai arī projektam būs plaša ietekme,- lielāka mērķauditorija, piemēram kāds publisks pasākums. Projektus vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā, kuru lēmums būs jāapstiprina Vaiņodes novada domes sēdē.
Šogad kopējais finansējuma apjoms sastāda 4000 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamā summa joprojām ir 500 eiro. Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiem iesniedzējiem, kuru projekti tika atbalstīti iepriekšējā gadā,- laipni aicināti darboties arī šogad.  Projektus varēs iesniegt līdz 2017. gada 4. aprīlim. Nolikums ar pielikumiem, tanī skaitā pieteikuma veidlapa pieejama <http://kurzemesregions.us9.list-manage2.com/track/click?u=e2e2487a46e000cc69e993377&id=19743ed642&e=972dcbd248> .

7. Ventspils pilsētas Sociālais dienests izsludina Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursu.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras ar savu darbību vēlas sniegt atbalstu dažādām Ventspils pilsētā dzīvojošām mazaizsargātām un sociālā riska iedzīvotāju grupām, veicināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, sekmēt alternatīvu pakalpojumu, palīdzības un atbalsta formu izveidi Ventspils pilsētā, piesaistot pašvaldības finanšu līdzekļus.
 Projekta iesniedzējiem jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.  Maksimālais  pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro.
 Projekti jāiesniedz Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, līdz š.g. 5. aprīlim  plkst.16:00.
 Par sociāli mazaizsargātām personu grupām uzskatāmas daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas ar invaliditāti, pensionāri, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar dažāda veida atkarībām, bezpajumtnieki, politiski represētās personas, bērni u.c. personu grupas.
 Ar Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa nolikumu var iepazīties ventspils.lv vai arī to var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00, kontaktpersonas tālrunis 63601202, e-pasts: socdienests@ventspils.lv.
 2016. gadā kopumā pašvaldība līdzfinansējusi 5 projektus par kopējo summu 5663,33 eiro. Tika atbalstīti projekti, kuru ietvaros organizēti kulinārijas kursi senioriem, mājturības nodarbības bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iegādāta sakņu griežamā mašīna zupas virtuves vajadzībām, kā arī atbalstīti citi projekti.

8. TIEK IZSLUDINĀTA VENTSPILS IKT PILOTPROJEKTU PROGRAMMAS 2. KĀRTA –
IESPĒJA PRETENDĒT UZ VENTSPILS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU

Tiek izsludināta Ventspils IKT pilotprojektu programmas 2. kārta – iespēja pretendēt uz Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa otro kārtu.
 Nolūkā īstenot pārdomātus un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozares vajadzībām un tendencēm atbilstošus pasākumus,sniedzot atbalstu IKT uzņēmumiem, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” izsludina Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa otro kārtu.
 Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna 2014.-2020. gadam īstenošanu.
 Piedalīties konkursā un pretendēt uz noteiktā atbalsta saņemšanu var komersanti un personas, kas VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide.
 Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% (astoņdesmit procentu) no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR. Projektiem pieejamais finansējums konkursa otrajā kārtā ir vairāk kā EUR 90 000.
 Projektu pieteikumi Ventspils Digitālajam centram jāiesniedz elektroniski līdz 2017. gada 30. aprīlim.
Ar IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa nolikumu iespējams saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu gints.korts@ventspils.lv.
Pirmajā konkursa kārtā no septiņiem iesniegtajiem pieteikumiem tika atbalstīti pieci projekti par kopējo summu 72 903 EUR. Visi projekti saņēma maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā. Pateicoties pirmās kārtas finansējuma saņemšanai Ventspilī tiks veidota pirmā datorredzes laboratorija Eiropā (SIA “PlayGineering Systems”), kā arī taps jauni produkti: interaktīvas grīdas spēles programmēšanas apguvei, SOS aplikācija (SIA “Aspired”), runājošās atkritumu urnas (SIA "ORAM mobile"), kā arī viedais logs - projekcijas ekrāns (SIA "EuroLCDs").

9. Ventspils novada pašvaldībā - projektu konkurss "Mēs savā novadā 2017"

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā.  Atbalstot biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas Ventspils novada administratīvajā teritorijā, un veicinot Ventspils novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, Ventspils novada pašvaldība aicina piedalīties projektu konkursā "Mēs savā novadā 2017".
   Projektu konkursa mērķi ir tūrisma attīstības veicināšana, pieejamības nodrošināšana vides objektiem, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un novada, pilsētas, pagastu tēla veidošana.
   Projektu konkursa finansējums ir 5 000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 500 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt Ventspils novada pašvaldības struktūrvienības, tai skaitā pilsētas un pagastu pārvaldes, kā arī Ventspils novadā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.
Projektu iesniegšanas termiņš – 28. aprīlis.

10. Ventspils novada pašvaldībā - projektu konkurss "Solis 2017"

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā.  Konkursa "Solis 2017" uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu izmantošanas efektivitāti.
   Projektu konkursa finansējums ir 10 000 eiro. Viena projekta realizācijai piešķirs ne vairāk kā 1 000 eiro. Pieteikumus var iesniegt Ventspils novadā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji reģistrētās fiziskās personas un fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novadā, kuras atbalsta gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskā darba veicējas.
Projektu iesniegšanas termiņš – 28. aprīlis.


11. Ventspils novada pašvaldībā - Kultūras projektu konkurss 2017

Lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras pasākumu organizēšanā Ventspils novada administratīvajā teritorijā un veicinātu Ventspils novada kultūrvides veidošanu, kultūras vērtību saglabāšanu, jaunrades attīstīšanu un sabiedrības integrāciju, Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu.
  Projektu konkursa "Ventspils novada pašvaldības finansējuma saņemšana kultūras pasākumiem" uzdevumi ir  finansiāli atbalstīt pašvaldības struktūrvienības, nevalstiskās organizācijas, komercsabiedrības, fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskā darba veicēji, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu kultūras pasākumu organizēšanā Ventspils novadā, izņemot domes noteiktos ikgadējos pasākumus, Ventspils novada pašvaldības iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības un pašvaldības finansētos kolektīvus.
Kopējais 
finansējuma apjoms – 7000 eiro. Viena projekta realizācijai var piešķirt ne vairāk kā 600 eiro.
Projektu iesniegšanas termiņš – 13. aprīlis.


12. Ventspils novada pašvaldībā - projektu konkurss "Jaunietis darbībā 2017"

Lai atbalstītu pašvaldības struktūrvienības, biedrības, sabiedriskās un privātās struktūras, kuras darbojas kvalitatīvu, ekonomiski efektīvu jauniešu pasākumu organizēšanā Ventspils novada administratīvājā teritorijā un veicinātu Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, brīvā laika pavadīšanā, kā arī uzlabotu savstarpējās sadarbības iespējas, Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Jaunietis darbībā 2017".
   Projektu konkurss "Jaunietis darbībā 2017" paredzēts Ventspils novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai un līdzdalībai novada sabiedriskajā dzīvē.
Projektu konkursa mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā, veicināt jauniešu aktivitāti izglītojošu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā un uzlabot savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas. Projektu konkursa līdzekļi tiks piešķirti projektiem, kas domāti jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai, pozitīvai Ventspils novada tēla veidošanai un popularizēšanai, jauniešu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, iedzīvotāju, īpaši jauniešu, informētības un nodarbinātības veicināšanai, karjeras izglītībai, sociālā riska grupu integrācijai, veselību veicinošiem un sporta pasākumu rīkošanai, dažādu radošo darbnīcu organizēšanai, kultūras, tematisko, dažādu sadarbības un sadraudzības pasākumu rīkošanai.  Konkursa pasākumu finansēšanas fonds ir 3000 eiro, bet vienam projektam maksimāli piešķiramais - 400 eiro.
Projektu iesniegšanas termiņš - 13. aprīlis. (www.ventspilsnovads.lv)<