Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Oktobris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2016-05-18
VAIRĀKĀS KURZEMES TERITORIJĀS IR IZSLUDINĀTI VAI ARĪ TUVĀKĀ LAIKĀ TIKS IZSLUDINĀTI LEADER PROJEKTU KONKURSI, KUROS IESPĒJAMS ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBU, KĀ ARĪ ĪSTENOT SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES UN PAKALPOJUMUS.

Uzņēmējdarbības attīstībai projektus var sniegt gan fiziskas personas ar mērķi dibināt uzņēmumu, gan juridiskas personas, kuru iepriekšējā gada uzņēmuma apgrozījums nepārsniedz EUR 70’000.

Katrā teritorijā ir nedaudz atšķirīgi nosacījumi, kā arī piekrastē ir papildus konkursi Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros, tādēļ par konkrēti sev interesējošo teritoriju iesakām griezties pie atbilstošās Vietējās rīcības grupas (VRG):

Vietējo rīcības grupu karte: http://www.lad.gov.lv/files/partneribas_21_jauna.pdf

Vietējo rīcības grupu kontakti:  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/j_kontaktinformacija/

Šobrīd izsludināts Talsu rajona partnerības Leader projektu konkurss:
Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu  aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.


Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2016.gada 06.jūnijs – 06. Jūlijs.
 
Mērķis Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.
Rīcība -  ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”
Atbalsta apmērs 
 
235 574,01 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai, t.sk. ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Atbalsts paredzēts jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū, aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.
Darbības teritorija - Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
     - Rojas novads,
     - Mērsraga novads.
 
Rīcība – ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”
Atbalsta apmērs  78 524,47 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai).
Darbību ieviešanai paredzētie ieguldījumi ir jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, būvniecības, būvmateriālu iegādes izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas.
Darbību teritorija - Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
    - Rojas novads,
    - Mērsraga novads.
    - Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu iespējams izveidot ārpus biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorijas. pilsētās, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīga), atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta VRG darbības teritorijā.
 
Mērķis Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību un attīstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību.
Rīcība – ELFLA 3 „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai.”
Atbalsta apmērs  157 049,34 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes iedzīvotāju interešu jomā, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai. Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei, telpu izveidei, labiekārtojumam, būvniecības izmaksām, jaunu būvmateriālu iegādei, apmācībām.
Papildus tiks piešķirti punkti projektiem, kas vērsti uz bērnu un jauniešu[2] interešu un fizisko spēju attīstīšanu, brīvā laika iespēju nodrošināšanu un lietderīgu izmantošanu, kā arī projektiem, kas paredz vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Darbības teritorija - Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
    - Rojas novads,
    - Mērsraga novads.
 
Mērķis Veicināt publiskās infrastruktūras attīstību partnerības teritorijā - sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana.
Rīcība – ELFLA 4 „Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība”
 
Atbalsta apmērs  157 049,34 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība 5.2.1.) Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu un uzlabošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma, un sakrālā mantojuma saglabāšanu. Atbalstu iespējams saņemt dabas taku, veloceliņu, brīvdabas estrādes, parku, sporta un bērnu rotaļu laukumu, u.c. publiskās infrastruktūras labiekārtošanai/izbūvei/izveidošanai. Ja plānots īstenot infrastruktūras projektu, tā nepieciešamība ir apstiprināta pašvaldību attīstības plānos
Atbalsts tiks sniegts jaunu pamatlīdzekļu iegādei un uzstādīšanai, jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, atjaunošanai, jaunu būvmateriālu iegādei, teritorijas labiekārtošanai.
Papildus tiek piešķirti punkti par vienlīdzīgu iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.
Darbības teritorija - Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
    - Rojas novads,
    - Mērsraga novads.