Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Jūlijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2014-02-20
 
 
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS APMEKLĒ SALDUS, SKRUNDAS UN BROCĒNU PAŠVALDĪBAS
  
18.februārī, apmeklējot Skrundu, Saldu un Brocēnus, tiek turpināts Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvju individuālo vizīšu cikls pašvaldībās.

KPR Administrācijas vadītājs K.Godiņš, iesākot vizītes ar ieskatu paredzētajā darba kārtībā, īsi informēja par galvenajiem un vēlamajiem vizīšu mērķiem.

KPR Plānošanas nodaļas vadītāja D.Strazdiņa pastāstīja par reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitu, aktivitātēm un Vadības grupas sanāksmes laikā precizētajām tematisko darba grupu nosaukumiem un tajās apskatāmajiem jautājumiem. Drīzumā, izsūtot plašāku informāciju un laika grafikus, šajās darba grupās tiks aicināti aktīvi piedalīties arī pašvaldību pārstāvji.

Turpinot D.Strazdiņa akcentē, ka izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam un attīstības programmu 2015.-2020.gadam, tiek izvērtētas un ņemtas vērā pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos iestrādātās prioritātes un galvenie attīstības virzieni.

Vizīšu laikā Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja V.Brūdere, kopā ar pašvaldību pārstāvjiem, apskatīja aktuālākos problēmjautājumus, kas skar sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšanu. Izsakot gandarījumu par līdz šim aktīvo un veiksmīgo sadarbību, V.Brūdere informē par izmaiņām, kas saistītas ar grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas nosaka, ka turpmāk sabiedriskā transporta organizēšana, reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, tiek nodota jaunizveidotās Sabiedriskā transporta padomes un VSIA „Autotransporta direkcija” rokās.

K.Godiņš un Projektu nodaļas vadītāja A.Petkēvica sniedza informāciju par 2012.-2013.gadā organizētā „Reģionālo ideju foruma” rezultātiem un ieguvumiem, t.i. par izveidoto reģionālo projektu ideju sarakstu, kas šo vizīšu laikā, kopīgi diskutējot, jāaktualizē un jānosaka katras konkrētās pašvaldības prioritātes, kuras būtu iespējams risināt ar dalību pārrobežu sadarbību projektos.

Analizējot piedāvātās stratēģisko projektu tēmas, Skrundas novada pašvaldības pārstāvji, norādīja  uz galvenajām interesējošajām jomām un potenciālajiem sadarbības virzieniem. Par galvenajām prioritātēm tika virzītas tēmas, kas skar iedzīvotāju izglītošanu un dažādu prasmju pilnveidošanu, mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanu, vides sakārtošanu, sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un pilnveidošanu.

Saldus novada pašvaldība sagaidīja ar pašvaldības izstrādātu rīcības plānu, kas ļāva veidot sarunu par sadarbību projektos ļoti konstruktīvu un atbilstošu pašvaldības vēlmēm un iecerēm. Būtiska joma, kurās pašvaldība būtu gatava iesaistīties projektos, ir drošības infrastruktūras uzlabošana, kas ietvertu gan tehniskā nodrošinājuma izpēti un tehnisko projektēšanu, gan aprīkojuma ierīkošanu un sasaisti ar tiesībsargājošajām struktūrām. Ne mazāk svarīga ir arī vides sakārtošana, degradēto teritoriju attīstība, profesionālās izglītības materiāltehniskās bāzes un nozīmības nostiprināšanu, ar Ventas upes baseinu saistīto pasākumu īstenošana, sociālās nozares pilnveidošana, notekūdeņu sistēmas sakārtošana, lai mazinātu plūdu draudus u.c.

Brocēnu novada pašvaldības pārstāvji, izanalizējot projektiem definētos mērķus un jomas, kam varētu tikt sniegts atbalsts, izrādīja ieinteresētību piedalīties projektos, kuros Kurzemes plānošanas reģions būtu kā vadošais partneris. Līdzīgi kā kaimiņu novados, arī Brocēnos ir aktuālas tādas tēmās kā vides sakārtošana, drošības infrastruktūras uzlabošana, degradēto teritoriju sakārtošana, kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošana, dienas centru izveide un aprīkošana, ūdens tilpņu apsaimniekošanas plānu izstrāde u.c.
Brocēnu novada pašvaldības pārstāvji īpaši uzsvēra Pārrobežu sadarbības programmas doto iespēju arī „mazajām” pašvaldībām risināt problēmjautājumus, kurus nereti neļauj ES struktūrfondu finansējuma nosacījumi un atbalstāmās teritorijas.

Noslēdzot vizītes Skrundas, Saldus un Brocēnu novadu pašvaldībās, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar pašvaldību pārstāvjiem atzina šādu vizīšu lietderību un produktivitāti, jo apmeklējot 13 no 20 Kurzemes reģiona pašvaldībām, jau izkristalizējušās un iezīmējušās vairāk kā piecpadsmit reģionāla līmeņa projektu tēmas, kas liecina par individuālo vizīšu primārā mērķa sasniegšanu un ļaus pilnvērtīgāk uzsākt darbu pie projektu koncepciju sagatavošanas.

Apmeklējot visas Kurzemes reģiona pašvaldības, tiks veidotas darba grupas, lai notiktu konstruktīvs darbs jau pie projektu pieteikumu sagatavošanas.

Nākamās vizītes plānotas 27.februārī Aizputes, Pāvilostas un Alsungas novados.
 
Papildus informācijai: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 67331492, fakss 67331285
e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv
 www.kurzemesregions.lv