Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Maijs >
P
O
T
C
P
S
Sv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktualitātes
Visas aktualitātes
2013-07-22
TOP LIETUVAS JŪRAS TELPISKAIS PLĀNOJUMS
 
    
 
Lietuva šobrīd izstrādā savas valsts teritorijas Ģenerālplāna grozījumus, kas paredz Ģenerālplānā iekļaut Lietuvai piederošo jūras teritoriju. Lietuvas Jūras telpiskā plānojuma koncepcijas (turpmāk - Koncepcija) izstrādi Lietuvas valdība ir uzticējusi Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas institūtam. Koncepcijai šobrīd tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas paredz arī publisko apspriešanu un savstarpēju konsultēšanos ar visām iesaistītajām pusēm, t.sk. arī ar Latvijas atbildīgajām institūcijām. Ģenerālplāna grozījumus plānots iesniegt Lietuvas valdībai līdz 2013.gada novembrim, un pēc to apstiprināšanas oficiālā kārtībā tiks uzsāktas konsultācijas ar kaimiņvalstīm.

Š.g. 19.jūnijā Liepājā biedrība „Baltijas Vides Forums” (turpmāk - BEF) sadarbībā ar Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas institūtu rīkoja sanāksmi par Lietuvas Jūras telpiskā plānojuma koncepciju un tās potenciālo ietekmi uz jūras izmantošanu Latvijā. Sanāksme tika rīkota starptautiskā Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta „PartiSEApate” ietvaros.

Sanāksmē piedalījās Latvijas atbildīgo ministriju, enerģētikas un kuģniecības nozares, vides pārraudzības, jūras pētniecības institūciju (t.sk. Lietuvas eksperti) un citu ieinteresēto nozaru un institūciju pārstāvji, kā arī Kurzemes plānošanas reģiona un Latvijas piekrastes pašvaldību – Liepājas pilsētas, Rucavas, Nīcas un Pāvilostas novadu pašvaldību pārstāvji.

Sanāksmes sākumā BEF pārstāve A.Ruskule iepazīstināja klātesošos ar projekta „PartiSEApate”mērķi, uzdevumiem, projekta partneriem un turpmākajām aktivitātēm.

„PartiSEApate” ir akronīms no projekta angliskā nosaukuma „Transboundary Multi-Level Consultation Process”. Projekta latviskais nosaukums – „Daudzlīmeņu pārvaldība, īstenojot jūras telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā”.
 
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2012.-01.09.2014.
 
Projekta mērķis: Veicināt pārrobežu, starpnozaru un starplīmeņu pārvaldību jūras telpiskajā plānošanā Baltijas jūras reģionā
 
Vairāk informācijas par „PartiSEApate” projektu var iegūt BEF mājaslapā un projekta oficiālajā mājaslapā.

Pateicoties „PartiSEApate” projekta īstenotajām aktivitātēm – pārrobežu konsultācijām, sanāksmes dalībnieki varēja uzzināt par izstrādāto Lietuvas Jūras telpiskā plānojuma koncepciju tās tapšanas stadijā vēl pirms oficiālās publiskās apspriešanas.

Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas institūta pārstāvis N.Blažauskas sanāksmes dalībniekiem uzskatāmi un detalizēti izstāstīja, kādā veidā ir tapusi Lietuvas jūras telpiskā plānojuma koncepcija, kādi principi tika ievēroti jūras telpiskās plānošanas procesā, un kādi ir pieņemtie risinājumi. N.Blažauskas prezentācija ir ievietota PartiSEApate mājaslapā.

Sanāksmes turpinājumā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Telpiskās plānošanas departamenta vadītāja I.Urtāne iepazīstināja klātesošos ar aktuālo situāciju jūras telpiskajā plānošanā Latvijā. Ministrija šobrīd strādā pie normatīvo aktu un juridiskās bāzes sakārtošanas, kā arī ārvalstu fondu finansējuma piesaistes, lai uzsāktu Latvijas jūras telpiskā plānojuma izstrādi atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajam termiņam - līdz 2014.gada 1.janvārim. Lai gan Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kura vēl nav uzsākusi jūras telpiskā plānojuma izstrādi, jūras telpiskā plānošana Latvijā ir aizsākta jau vairāk kā pirms 5 gadiem – ir izstrādāts jūras telpiskā plānojuma pilotprojekts, balstoties uz kura izstrādes procesā gūto informāciju un pieredzi ir izstrādāti noteikumi par jūras plānojuma sastāvdaļām, saturu un izstrādes kārtību. 2012.gada 30.oktobrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi „Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”.


Baltijas jūras Kurzemes piekrastes jūras telpiskā plānojuma pilotprojektu izstrādāja BEF laika posmā no 2009.-2011. gadam. Pilotprojekta rezultātā tika radīts pamats tiesiskajam ietvaram un regulējumam oficiālā Latvijas jūras telpiskā plānojuma izstrādei. Lai nodrošinātu nākotnes jūras plānošanas politikas veidotāju līdzdalību, plānošanas procesa sākumā tika izveidota koordinācijas grupa, kurā piedalījās VARAM, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Jūras administrācijas, Kurzemes plānošanas reģiona un Latvijas Pašvaldību savienības deleģētie pārstāvji. Pilotprojekta izstrādē tika iesaistīti dažādu nozaru pārstāvji – ostu, zvejniecības, enerģētikas, tūrisma, jūras pētniecības institūciju, piekrastes pašvaldību, kā arī vairāku neformālo zaļo kustību pārstāvji.

„BaltSeaPlan” ir Eiropas Savienības Baltijas jūras sadarbības programmas 2007-2013 līdzfinansēts projekts.

Vairāk par „BaltSeaPlan” projektu var uzzināt projekta mājas lapā un BEF mājaslapā.
 
Sanāksmes otrajā daļā notika diskusijas paralēlās darba grupās par jūras telpas izmantošanas veidiem Lietuvas/Latvijas pierobežā, kuriem nepieciešama pārrobežu sadarbība plānošanā, lai novērstu konfliktsituācijas un veicinātu sinerģiju jūras izmantošanā.


Galvenie aspekti, kam pievērsa uzmanību Kurzemes plānošanas reģiona, Rucavas un Nīcas novada pašvaldību pārstāvji, ir – Sventājas ostas attīstība, vēja parku izbūve jūrā, Būtiņģes naftas termināļa attīstība un to ietekme uz piekrastes iedzīvotāju dzīvi un vidi Latvijas pierobežā.
 
Ekonomisko aktivitāšu pieaugums Lietuvas jūras teritorijā un to negatīvās ietekmes pieaugums uz dabas vērtībām jūrā un citiem jūras telpas un piekrastes teritorijas izmantošanas veidiem ir galvenā potenciālā konfliktsituācija pierobežā, ko identificēja sanāksmes dalībnieki. Jūras telpiskajā plānošanā ir jāņem vērā, ka Latvijas mazo piekrastes pašvaldību ekonomiskā izaugsme – nodarbinātība un ienākumu gūšanas iespējas galvenokārt balstās uz vietējiem dabas resursiem (dabas un ainaviskajām vērtībām) un to izmantošanu tūrisma un atpūtas piedāvājuma attīstībai.

PartiSEApate projekta mājaslapā ir pieejama plašāka informācija par sanāksmi, BEF ziņojums par sanāksmes rezultātiem latviešu un angļu valodās, kā arī visas 19.jūnija sanāksmes prezentācijas.
 
Sanāksmes rezultāti liecina, ka jūras telpiskajai plānošanai ir jābūt starpnacionālai un integrētai visā Baltijas jūras reģiona teritorijā, kā to nosaka kopējie Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas 2030 mērķi un prioritātes.
 
Dokumentus, uz kuriem dotas atsauces tekstā, var atrast Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Jūras telpiskā plānošana”.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Astiča
KPR Plānošanas nodaļas plānotāja
tālr. +371 63321324, +371 27007448
E-pasts: sanita.astica@kurzemesregions.lv